7-kringenoverleg

 
7-kringenoverleg
De afgelopen jaren vindt er overleg plaats tussen de zeven kringen waar Zilveren Kruis de grootste zorgverzekeraar is: Rotterdam, Amsterdam, Midden-Nederland, Zwolle/Flevo/Vechtdal, Drenthe, Gelre-IJssel en Noord-Holland-Midden. Welke zaken komen in dit overleg aan bod?

Doel
Het doel van dit overleg is om op open wijze te spreken over de richting die de huisartsenzorg op zou moeten gaan, rekening houdend met het algemene beleid en afspraken met de LHV en andere zorgpartners. De M&I’s zijn in dit overleg dus niet onderwerp van gesprek. Deze worden besproken aan de regiotafel, met andere participerende huisartsen en huisartsen die door Zilveren Kruis gevraagd worden mee te denken.

Toenemende druk
De belangrijkste thema’s die in het 7-kringenoverleg zijn vastgelegd, zijn ICT-gegevensuitwisseling, ouderenzorg, wijkverpleging en integrale zorg. De afgelopen keren is er ook gesproken over de toenemende drukte bij huisartsen. Tegelijkertijd wordt van hen meer activiteit gevraagd. Zeker nadat het begrip marktwerking zijn intrede heeft gedaan, is dit een veelvoorkomend verschijnsel in de zorg. Via diverse kanalen wordt gepoogd de hoge administratieve druk aan banden te leggen. Er is een toename in zorgzwaarte, omdat ouderen langer thuis moeten blijven en de medische zorg voor rekening van de huisarts komt. Er is sprake van substitutie. Ook vanuit onze eigen beroepsvereniging wordt een toename aan werkzaamheden gevraagd gezien het accrediteren, het 360 graden visiteren, een toename aan standaardisering en regelgeving.

Constructieve samenwerking
Zilveren Kruis erkent deze problematiek. Dat betekent uiteraard niet dat de verzekeraar volgend jaar met een enorme zak geld klaar zal staan, daarover zullen ook met de overheid afspraken gemaakt dienen te worden. Uitbreiding van de POH-GGZ? Dat is iets wat veel collega's voorstaan. Verruiming van het 1e segment, zodat praktijkverkleining ook gestaag vorm kan krijgen? Momenteel wordt het gehele POH-GGZ-budget gebruikt, in tegenstelling tot het algemene S1-budget. Hierop korten lijkt ons als kringen geen goed idee.
Wij hopen op een goede samenwerking tussen de verschillende partners en zetten ons hierbij als kring op open en pro-actieve wijze in.

(Auteur: Mark Pul)