De nieuwe wet Wtza: wat betekent dit voor u als huisarts?

 
De nieuwe wet Wtza: wat betekent dit voor u als huisarts?
Naar verwachting gaat per 1 januari 2022 de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in. Deze vervangt de huidige Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Over deze nieuwe wet is vier jaar lang gediscussieerd en een aparte eerstelijnscoalitie heeft er bij het ministerie voor gepleit de eisen in de wet zo beperkt mogelijk te houden. Toch betekent de wet wel iets voor huisartsen en alle andere zorgverleners die onder het stelsel met publieke middelen bekostigd worden.

Hoofdlijnen van de nieuwe wet

Vier onderwerpen in de Wtza hebben gevolgen voor u als huisarts.

 1. Meldplicht voor nieuwe praktijken en waarnemers
  Voor alle nieuwe praktijken en waarnemers zal gelden dat zij zich voorafgaand aan zorglevering moeten melden. De IGJ weet zo vroegtijdig hoe zij risico-gestuurd toezicht kan vormgeven. Melden kan via www.meldennieuwezorgaanbieders.nl.

  Voor bestaande praktijken en waarnemers zal gelden dat zij automatisch in het systeem zullen worden gezet. U kunt dat controleren door uzelf na 1 januari 2022 op te zoeken in het Landelijk Register Zorgaanbieders.

 2. Toelatingsvergunning bij meer dan tien zorgverleners
  Verlenen in uw praktijk meer dan tien zorgverleners zorg, dan moet u een toelatingsvergunning aanvragen. Anders dan bij de Wtzi wordt die niet meer automatisch toegekend, maar vindt er toetsing plaats. Ook als u al een toelating hebt, zult u die opnieuw moeten aanvragen; u heeft in dat geval na invoering van de wet twee jaar de tijd om dit te regelen.

  Overschrijdt uw praktijk de grens van tien zorgverleners na 1 januari 2022, dan heeft u zes maanden de tijd om een toelatingsvergunning aan te vragen. Vanaf 1 januari 2022 kunt u een toelatingsvergunning aanvragen.

 3. Bestuursstructuur
  Alle huisartsenpraktijken moeten volgens de Wtza een transparante bestuursstructuur hebben. Wanneer er meer dan 25 zorgverleners werkzaam zijn in uw praktijk, bent u ook verplicht om een interne, onafhankelijke toezichthouder aan te stellen. Hierbij kunt u denken aan een raad van toezicht of een raad van commissarissen.

  Bestaande huisartsenpraktijken moeten dit binnen twee jaar na invoering van de wet geregeld hebben, dus vóór 1 januari 2024, of eerder, in het geval de verplichte toelatingsvergunning eerder wordt aangevraagd. De bestuursstructuur moet namelijk geregeld zijn vóór het aanvragen van de toelatingsvergunning.

  Ook voor huisartsenpraktijken die na 1 januari 2022 starten, geldt dat ze de bestuursstructuur moeten regelen vóór het aanvragen van de toelatingsvergunning. Met andere woorden: voordat de praktijk start met zorg verlenen.

 4. Jaarverantwoording
  Ook voor huisartsen gaat een jaarverantwoording gelden. Het is de bedoeling dat huisartsenpraktijken dit voor het eerst gaan doen over het verslagjaar 2022 (vóór 1 juni 2023). Voor de inhoud van de jaarverantwoording over het verslagjaar 2022 worden bij ministeriële regeling regels gesteld en worden modellen verplicht gesteld. Naar verwachting wordt deze regeling dit najaar gepubliceerd. Duidelijk is wel dat financiële verantwoording voor eenmanszaken wordt beperkt tot een aantal financiële kengetallen, om de privacy van de praktijkhouder te beschermen. Ook is duidelijk dat de accountantsverplichting voor alle huisartsenpraktijken van de baan is.

  Daarnaast is bekend dat de financiële verantwoording vergezeld zal worden van een schriftelijke vragenlijst met basisindicatoren, om inzicht te geven in de bedrijfsvoering. Over de inhoud van deze vragenlijst is de LHV nog in eerstelijnsverband in gesprek met het ministerie en de toezichthouders.


Meer informatie
Hierboven hebben we de hoofdlijnen weergegeven. Meer details, bijvoorbeeld over de bestuursstructuur en verdere ontwikkelingen, vindt u in het dossier Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) - LHV op de LHV-website.

Portefeuillehouder: Mark Pul