ELV: Eén telefoonnummer 24/7 voor de regio Zwolle: 085 043 9696

 
ELV: Eén telefoonnummer 24/7 voor de regio Zwolle: 085 043 9696
Afgelopen kwartaal hebben VVT organisaties, HRZ , Isala, Progez en de LHV Kring nauw samengewerkt om het proces instroom ELV naar VVT organisaties in regio Zwolle te verbeteren. Vanaf maandag 24 april is er voor ELV instroom 24/7 één ELV telefoonnummer beschikbaar: 085 043 9696. Dit nummer geldt voor de volgende instellingen: IJsselheem, Zonnehuisgroep IJssel Vecht, Driezorg, Het Zand en Zorggroep Oude Nieuwe Land. Vanaf 1 juni werken Viattence, Het Baken, WZU, RAZ, Noorderboog ook middels dit telefoonnummer. Eén telefoonnummer is een belangrijke stap. Maar hoe verloopt het proces precies? Hieronder staat een toelichting voor de huisarts als een patiënt vanuit de thuissituatie een beroep moet doen op ELV.

Let op: deze regeling geldt voor het HRZ gebied en niet voor het Charis en HCF gebied. Als u gelijke initiatieven voor uw regio wilt nemen, staan wij u graag bij in dit proces. (stuurt u dan een mail naar huisartsenkringzfv@lhv.nl).  
 
ELV
Eerstelijns verblijf (ELV) is medisch noodzakelijk kortdurend verblijf in een intramurale locatie van een (toegelaten) zorginstelling. Ook wel: ‘verblijf in verband met zorg, zoals huisartsen die plegen te bieden’. Dit arsenaal omvat een verscheidenheid aan activiteiten, bijvoorbeeld: observeren, bewaken, diagnosticeren en medicatie toedienen. Zorg in eerstelijns verblijf is gericht op herstel van de cliënt en de situatie/context waarin deze zich bevindt en daarmee de terugkeer naar huis. Eerstelijns verblijf is bedoeld voor kwetsbare mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling of (geriatrische) revalidatiezorg is aangewezen.

Er zijn drie vormen van ELV:
Laag complex: De cliënt heeft een enkelvoudige aandoening en/of beperking die een bedreiging vormt/vormen voor de gezondheid van de cliënt. Er is verzorging en verpleging in de nabijheid, observatie, signalering en interventie nodig. De medische zorg in ELV laag complex bestaat uit zorg ‘zoals huisartsen die plegen te bieden’.

Hoog complex: Bij de cliënt is sprake van meerdere, elkaar beïnvloedende aandoeningen en/of beperkingen. Er is vaak sprake van polyfarmacie en de mogelijke gevolgen daarvan. Er is multidisciplinaire behandeling nodig. De cliënt heeft verzorging en verpleging in de directe nabijheid nodig. De (multidisciplinaire) behandeling dient plaats te vinden in een op de specifieke doelgroep ingerichte omgeving. De zorg ondersteunt de ADL van de cliënt of neemt deze over. De verantwoordelijk arts neemt zowel de generalistische als de specialistische behandeling op zich. De medische zorg in ELV hoog complex richt zich vooral op: functionele diagnostiek, prognostiek, het opstellen van een behandelplan met SMART geformuleerde doelen op basis van ‘shared decision making’ met de cliënt en het cliëntsysteem, regievoering tijdens het behandeltraject, verantwoordelijkheid nemen in de keten en zorgdragen voor adequate samenwerking, zoals vastgelegd in samenwerkingsafspraken. Afhankelijk van de problemen bij en van de cliënt kunnen professionals toegevoegd worden aan het multidisciplinair (zorg-) team

Palliatieve zorg: De cliënt heeft een levensverwachting korter dan drie maanden.

Werkproces vanuit huisarts en HAP
De huisarts signaleert dat een opname ELV noodzakelijk is. De huisarts maakt de afweging (zie bestand bijlage 3) of sprake is van laagcomplex, hoogcomplex of palliatief en vult het afwegingsformulier ELV in en neemt vervolgens contact op met de zorgconsulent van de instelling van voorkeur. Bij twijfel van de huisarts over de afweging kan de huisarts de zorgconsulent van de VVT instelling vragen de SO in te schakelen t.b.v. afstemming met de huisarts.

Binnen kantooruren:
o    De huisarts neemt contact op met de instelling van voorkeur via het ELV telefoonnummer.
o    De ELV aanbieder beoordeelt de aanmelding zodat de juiste plaats bepaald kan worden. Zonodig schakelt de zorgconsulent de SO in om de juiste plaats binnen de instelling te bepalen.
o    Indien  instelling  van voorkeur géén plaats heeft stemt zorgconsulent instelling van voorkeur af waar wel plaats is -bij de onderhavige ELV aangesloten VVT instellingen *-.
o    Zorgconsulent instelling van voorkeur reserveert deze plaats.
o    Zorgconsulent instelling van voorkeur informeert huisarts.
o    Huisarts neemt aansluitend via ELV telefoonnummer contact op met instelling waar plaats is gereserveerd.

Buiten kantooruren:
o    Huisarts maakt afweging ELV, belt aansluitend ELV telefoonnummer.
o    Dit nummer is bij elke instelling –buiten kantoortijden- doorgeschakeld naar het ANW-hoofd.
o    Het ANW-hoofd overlegt bij opnames buiten kantooruren bij afweging hoogcomplex ELV met de dienstdoende SO t.b.v. afstemming huisarts en SO.
o    Indien instelling van voorkeur géén plaats heeft stemt ANW hoofd instelling van voorkeur af waar wel plaats is -bij de onderhavige ELV aangesloten VVT instellingen *-.
o    ANW-hoofd van instelling van voorkeur reserveert deze plaats.
o    ANW-hoofd van instelling van voorkeur informeert huisarts.
o    Huisarts neemt aansluitend via ELV telefoonnummer contact op met instelling waar plaats is gereserveerd.

De huisarts stuurt de afweging en verwijsbrief met reden opname ELV naar instelling van plaatsing. Verzending vindt, als instelling aangesloten is op Zorgdomein, plaats via Zorgdomein en anders via fax.

Ad *: onderhavige VVT instellingen zijn niet gehouden buiten de onderhavig ELV aangesloten instellingen te zoeken naar beschikbare plaatsen, mogelijk gebeurt het, dan is het een service.
 
Voldoende ELV capaciteit?
Het ELV nummer geeft geen garantie dat er ELV capaciteit is. Wel is zeker dat de overall bezettingsgraad van ELV capaciteit beter ingezet kan worden.
Ook hebben Isala, HRZ en VVT organisaties beter zicht op beschikbare capaciteit om zonodig het vraagstuk “capaciteit ELV” te bespreken met zorgverzekeraars.
 
Komende weken
Mochten er de komende weken herhalend zaken spelen die niet goed gaan, en die niet oplosbaar blijken, wilt u die dan doorgeven aan huisartsenkringzfv@lhv.nl. In overleg (huisarts, VVT, Isala) werken wij toe aan een werkbare oplossing.