Gesprekken met Zilveren Kruis over contract 2021 zijn gestart

 
Begin vorige week vond het eerste gesprek van het 7 LHV-kringen overlegteam met Zilveren Kruis plaats, samen met InEen. Samen met de zes andere LHV-kringen waar Zilveren Kruis de preferente zorgverzekeraar is, vertegenwoordigt onze kring Zwolle/Flevo/Vechtdal in deze gesprekken de huisartsen.

Tijdens het overleg hebben we de gesprekken van vorig jaar geëvalueerd en afspraken gemaakt voor de vervolggesprekken over onder andere de groeiruimte uit het hoofdlijnenakkoord voor 2021. De komende weken zal Zilveren Kruis cijfers met ons delen over het gebruik van de extra uren voor ondersteunend personeel (3,25 uur per normpraktijk). Op basis daarvan wordt bezien in hoeverre dit gebruik zich verhoudt tot de afgesproken inzet van de groeiruimte.

Als hieruit blijkt dat de bedoeling van de afspraak (versterking basisteam huisarts) niet wordt gerealiseerd, gaan de zeven kringen en Zilveren Kruis in gesprek over mogelijkheden om dit alsnog te bereiken in 2020 en/of 2021. Ook zal Zilveren Kruis binnenkort cijfers met ons delen over de uitbetaling van ‘formulariumgericht voorschrijven’ over 2018.  Wordt vervolgd.

Portefeuillehouder: Mark Pul