Het hoofdlijnenakkoord, wat zegt dat nu?

 
Het hoofdlijnenakkoord, wat zegt dat nu?
In 2018 is er een hoofdlijnenakkoord gesloten tussen de zorgverzekeraars, het ministerie en de huisartsenorganisaties. Maar wat zegt dat nu? En wat is de kern? Een overzicht van de meest belangrijke zaken in het akkoord.

Akkoord niet alleen met de huisartsen
Allereerst is van belang dat er niet alleen een hoofdlijnenakkoord is gesloten met de huisartsen, maar ook met andere sectoren, waaronder de medisch-specialistische zorg. Daar zit direct een van de kernpunten voor de komende jaren. Deze sector moet de nullijn hanteren en dat houdt in dat er werk verschoven moet worden van de tweede naar de eerste lijn. Dat wordt samengevat in het thema ‘de juiste zorg op de juiste plaats’. De Rijksoverheid zet met alle partijen flink in op zorg die zo dicht mogelijk in de omgeving van de patiënt zelf geboden wordt.

Groei
De huisartsensector is dan ook een sector die mag groeien in budget. Daarover zijn nadere afspraken gemaakt. De groei zult u in ieder geval zien in de indexatie van de NZa-tarieven. Omdat de inflatiepercentages weer wat stijgen, zult u dat merken in de jaren tot 2022. Daarnaast is er ook groei mogelijk door de toenemende zorgvraag. Eén concreet voorbeeld van groei is dat er nu erkenning is dat achterstandsproblematiek ook op het platte land voorkomt. Het aantal personen waarvoor een toeslag kan worden gedeclareerd, is gestegen met ruim 600.000.

Speerpunten
Vanuit de LHV worden de volgende speerpunten uit het akkoord gehanteerd: zorg voor kwetsbare groepen, zorg in de ANW-uren, versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn en ICT in de huisartsenpraktijk. De basis van deze thema’s is dat er meer tijd voor de patiënt moet komen. Een ander aspect is dat de NZa nu een duidelijke rol heeft gekregen om de uitvoering te gaan monitoren, omdat zorgverzekeraars zich niet altijd aan eerdere akkoorden hebben gehouden.

Afspraak indexatie
Het hoofdlijnenakkoord is afgesloten in de zomer van 2018. Zilveren Kruis heeft vastgehouden aan de stelling dat dit te laat was om plannen te wijzigen. Dat is geen sterk argument, want andere zorgverzekeraars waren daar wel toe in staat. Wat vooral pijnlijk is, is dat Zilveren Kruis opnieuw niet alle tarieven in segment 3 heeft geïndexeerd. In het hoofdlijnenakkoord is daarover een specifieke afspraak gemaakt. Immers, het vak moet wel aantrekkelijk blijven en als de personeelskosten stijgen, moet dat worden gecompenseerd. Sinds het najaar weten we ook dat de personele tekorten in de huisartsenzorg groeiende zijn.

Stappen bij niet nakomen afspraken
Binnen de LHV wordt nagedacht over de te nemen stappen als zorgverzekeraars zich niet aan de meest basale afspraken houden. De eerste stap is dat de monitoring door de NZa naar voren is gehaald. Op het moment van schrijven houdt de NZa belrondes met ieder onderhandelingsteam om te horen hoe het staat met de uitvoering. Daarnaast worden ook andere stappen verkend. We hopen u daar in een volgende nieuwsbrief meer over te kunnen vertellen.

Zilveren Kruis
Er is nog wel een lichtpuntje te noemen. Zoals u weet is er veel discussie geweest rond het contract met Zilveren Kruis. Niettemin wil Zilveren Kruis weer met ons om tafel om te bespreken waar de groeiruimte voor 2020 naar toe moet gaan.

Vragen?
Heeft u vragen over het hoofdlijnenakkoord? Stel ze ons via
huisartsenkringzfv@lhv.nl.

 

Portefeuillehouder: Mark Pul