Kring sluit nieuwe raamovereenkomst voorbehouden handelingen met VVT-instellingen

 
Kring sluit nieuwe raamovereenkomst voorbehouden handelingen met VVT-instellingen
De handleiding ‘Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging & verzorging’, die u handvatten geeft om zorgmedewerkers voorbehouden handelingen op verantwoorde wijze te laten uitvoeren, is eerder dit jaar herzien. Wellicht heeft u hierover al gelezen op website van de LHV. In dit bericht zetten we de punten nog even voor u op een rij.

Het terugdringen van administratieve lasten bij de opdracht van voorbehouden handelingen is een belangrijk uitgangspunt van de herziene handleiding. De herziening is gebaseerd op de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Ook is geanticipeerd op de verschuiving van zorg uit het ziekenhuis naar de huisartsen.

Wat is nieuw?

  • De herziening zorgt voor minder administratieve lasten: uitvoeringsverzoeken zijn alleen nog noodzakelijk bij voorbehouden handelingen, niet bij risicovolle handelingen.
  • De opdracht is vormvrij: in de praktijk vindt de opdracht met een uitvoeringsverzoek vaak schriftelijk plaats. Door de herziening is het ook mogelijk een uitvoeringsverzoek te geven in de vorm van een telefonische opdracht aan de uitvoerende zorgverlener. Dat is voor u administratief minder belastend en het maakt de lijnen korter bij uitvoering van de handeling door een bekwame zorgverlener die meestal bekend is met de cliënt in de ouderenzorg. Deze vorm van opdrachtverstrekking is getoetst en goedgekeurd door de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Kring ZFV sluit raamovereenkomsten met de VVT-instellingen namens huisartsen binnen het kringgebied

Voor zowel voor de huisarts (opdrachtgever) als voor de betrokken zorgverlener (opdrachtnemer) is in de Wet BIG als voorwaarde opgenomen dat de opdrachtnemer bekwaam moet zijn om de voorbehouden handeling te verrichten. Dit veronderstelt dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer persoonlijk een bepaalde opdracht geeft en nagaat of de betreffende zorgverlener bekwaam is. In de praktijk is een dergelijke regeling niet werkbaar. Veelal bestaat tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer geen één-op-één-relatie. Ook kan de opdracht door meer verpleegkundigen en/of verzorgenden worden uitgevoerd (in verband met wisselende diensten en langdurende zorg).

Om toch op verantwoorde wijze uitvoering te geven aan deze voorwaarde uit de Wet BIG, kunnen de VVT-instellingen met u (of uw huisartsen-/SO-groep) een raamovereenkomst sluiten. Hiermee spreekt de huisarts als opdrachtgever af de verantwoordelijkheid te nemen voor een zorgvuldige opdracht waarbij aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Voor de uitvoering van de opdracht garanderen VVT-instellingen dat zij de opdracht door bekwame zorgverleners laten uitvoeren. Daarmee staan ze voor kwaliteit en nemen partijen ieder hun verantwoordelijkheid voor goede samenwerking in de zorg.

Om te voorkomen dat u met verschillende instellingen een raamovereenkomst moet sluiten en om u werk uit handen te nemen, regelt de kring deze overeenkomsten voor u. Dit hebben we al eerder gedaan in 2013/2014.

In de maanden november en december 2019 zullen we de VVT-instellingen die actief zijn in de regio Zwolle/Flevo/Vechtdal aanschrijven met het verzoek een nieuwe raamovereenkomst met ons te sluiten. Deze raamovereenkomsten gelden niet alleen voor leden van onze kring, maar voor alle huisartsen die vallen binnen het werkgebied van de kring.

Tot de nieuwe raamovereenkomst is gesloten, blijft de huidige raamovereenkomst uit 2014 van kracht. Op de kringwebsite kunt u zien met welke VVT-instellingen de kring een raamovereenkomst heeft gesloten. Deze lijst zal telkens geüpdatet worden.

Meer over dit onderwerp leest op de LHV-website.

Portefeuillehouder: Mark Pul