LHV-ledenraad: bezoek minister Bruins en inbreng kringafgevaardigden

 
LHV-ledenraad: bezoek minister Bruins en inbreng kringafgevaardigden
Voorafgaand aan de LHV-ledenraad van 25 september jl. was er voor de kringafgevaardigden gelegenheid zaken onder de aandacht te brengen van minister Bruins. Ze slaagden erin een aantal praktische problemen aan te kaarten.

Genoemd werden onder meer de dreigende personeelstekorten, starheid in eisen van de zorgverzekeraars hierbij, tegenstrijdige regelgeving rondom ouderen- en gehandicaptenzorg (WMO en WLZ) die slecht uitpakt voor patiënten, te weinig capaciteit voor verwijzing naar GGZ/specialistische zorg en de toenemende werkdruk bij huisartsen. De minister reageerde actief op de ingebrachte punten en zegde ook vervolgacties toe. Zie ook het bericht op de LHV-website.

Bestuurlijk akkoord huisartsenzorg
De uitvoering van het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg 2019-2022 was een belangrijk thema tijdens de ledenraad. Onze kringafgevaardigden wezen op de slechte ervaringen met het vorige akkoord. Verzekeraars hadden en hebben vaak een andere blik op de afspraken dan huisartsenorganisaties. Nu wordt juiste zorg op de juiste plaats centraal gesteld, terwijl de capaciteit in de huisartsenzorg achterblijft. Gepleit werd voor meer ruimte voor investeringen in meer tijd voor de patiënt en het voorkomen van automatisch doorschuiven van zorg naar de huisarts. Ook is gevraagd naar een kritische blik op de daadwerkelijke efficiency van automatiseringsprojecten.

Daarnaast is opiniërend gesproken over de wijziging van de contributiesystematiek van de LHV en de kringen. Men is het eens over vereenvoudiging van de systematiek door het gebruik van minder staffels en weglaten van het onderscheid tussen groepen huisartsen (praktijkhoudend, waarnemer, hidha etc). Dit geldt ook voor de kringcontributie. Discussie werd vooral gevoerd over de financiële effecten voor sommige groepen en de termijn van invoering. Binnenkort wordt dit onderwerp ter besluitvorming voorgelegd.

Het verslag van de ledenraad leest u hier.

(Lenneke van Montfort en Mark Pul)