LHV2022: de LHV van morgen komt naar u toe!

 
LHV2022: de LHV van morgen komt naar u toe!
Onder de naam LHV2022 is de LHV druk bezig haar organisatie zo aan te passen dat deze aansluit bij de wensen van de leden en bij de huisarts(enzorg) van morgen. In de nieuwsbrieven van LHV landelijk kunt u hier af en toe over lezen. Een aantal van u heeft wellicht deelgenomen aan een van de ronde tafels, peilingen of bijeenkomsten die de LHV hierover heeft belegd. Vanuit de kring Zwolle/Flevo/Vechtdal is Edward Knol betrokken geweest als lid van de werkgroep Vereniging (met de structuur van de LHV als focuspunt). Regiomanager Erik Dijkstra participeerde namens de interne organisatie als lid van de werkgroep Rollen en Samenwerking.

Hieronder een korte update van de achtergrond en de stand van zaken:
1.    Leden vinden de afstand tot het landelijk bestuur soms te groot. De LHV wil daarom (nog) dichter met u in contact. Een van de dingen waarover de ledenraad al een besluit heeft genomen, is de wijziging in meningsvorming (opiniëring): het bestuur gaat in de toekomst rechtstreeks met de leden in gesprek om meningen ‘op te halen’. Dit kan met rondetafelgesprekken, enquêtes, korte peilingen via een nog te ontwikkelen app, etc.  De kring hoeft hier dan niet meer als ‘filter’ tussen te zitten.
2.    Leden waarderen de diensten en ondersteuning van de LHV en willen deze graag dicht(er)bij. De LHV is daarom aan de slag met een omvorming van de bureauorganisatie. Daarbij beoogt de LHV een flexibelere inzetbaarheid van medewerkers en expertise, betere dienstverlening en (nog) betere zichtbaarheid in de regio.
3.    Veel leden vinden de ledenraad te groot en te log, de raad wordt ervaren als een soort ‘black box’. Het landelijk bestuur zoekt hierin samen met de ledenraad naar een oplossing: hoe ziet de meest passende structuur eruit die straks recht doet aan de directe lijn tussen Utrecht en de leden? De raad moet efficiënt zijn en effectief, daadkrachtig in toetsing en besluitvorming. Dat vraagt iets van de capaciteit van de raad, in omvang, kennis en kunde. Daarbij speelt ook de vraag: als leden hun mening al hebben gegeven, is het dan nog nodig dat de ledenraad nogmaals namens hen spreekt?
4.    Er is een grote diversiteit in het functioneren en de rol van huisartsenkringen. De dynamiek in (een deel van ) de regio’s beweegt weer richting samen optrekken en verbinden in de regio. Vaak zijn er in de regio meerdere organisaties werkzaam voor en bemenst door eenzelfde groep huisartsen. Ten behoeve van deze dynamiek lijkt het zinvol ruimte te geven aan ontwikkelingen en initiatieven in de regio om (nog) meer te werken in de lijn van ‘samen sterk’. Als de ledenraad hiertoe besluit, zal dit een aanpassing van de statuten vereisen.

De punten 3 en 4 hangen sterk met elkaar samen en er is hierover nog geen besluit genomen. Deze besluitvorming gebeurt zorgvuldig. Historische belangen, ‘verenigingsdemocratie’, de (dokter van de) toekomst en uw stem worden daarin meegewogen. Dit onderwerp stond opiniërend op de agenda voor de komende ledenraad. Maar met het oog op zorgvuldigheid in besluitvorming is besloten eerst nog een themabijeenkomst met de kringvoorzitters aan dit onderwerp te wijden. Opiniëring met de gehele ledenraad en besluitvorming zijn om deze reden uitgesteld. We houden u op de hoogte.

(Auteur: Edward Knol)