Melding schokeffecten

 
Uit onze regio ontvangen wij signalen van financiële schokken op praktijkniveau als gevolg van de nieuwe bekostiging. Om een duidelijk beeld te krijgen van deze schokeffecten vragen wij u dit niet alleen richting de zorgverzekeraar, maar ook bij ons te melden, zodat ook op regionaal en landelijk niveau dit aan de orde kan worden gesteld. In dit bericht leest u verder hoe de compensatieregeling van Zilveren Kruis eruit ziet.

Het afgelopen jaar is de nieuwe bekostiging voor de huisartsenzorg ingegaan. Een van de garanties die de LHV heeft gekregen, is dat de nieuwe bekostiging geen financiële schokeffecten mag veroorzaken op praktijkniveau. Toch lijken wel degelijk financiële effecten merkbaar voor individuele huisartsenpraktijken, soms wel meer dan 2,5 procent verschil.
Is dit voor uw praktijk ook het geval, zonder dat deze door eigen beleid of productie zijn beïnvloed? En blijft het verschil ook na de compensatieregeling van Zilveren Kruis meer dan 2,5 procent? U kunt uw melding doorgeven aan huisartsenkringzfv@lhv.nl.

Compensatieregeling Zilveren Kruis
De LHV heeft de zorgverzekeraars gevraagd hoe zij omgaan met schokeffecten bij huisartsen als gevolg van de nieuwe bekostiging. De reactie van Zilveren Kruis bevat vier elementen. In recent bestuurlijk overleg met de 7 Kringen lichtte Zilveren Kruis haar reactie toe.
Zilveren Kruis gaat over 2015 huisartsen compenseren:
1. op IUD (vanaf 11e) en Cyriax (vanaf 49e). Het minimum aantal van 11 respectievelijk 49 verrichtingen volgt uit NZa-berekeningen. Bij meer dan 10/48 verrichtingen nam de vergoeding per verrichting af.  Door deze compensatie is de vergoeding van de verrichtingen in 2015 op (hetzelfde) niveau als in 2014.
2. voor de effecten van overgang van Plusmodule naar Service & Bereikbaarheid. De compensatie is voor huisartsen
a. de ‘misgelopen’ overgangsperiode tussen plusmodule en S&B  of
b. het lagere tarief door de keuze voor overgang van plus- naar S&B module.
3. via een vast bedrag. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door het financieel kader 2015 van Zilveren Kruis. Zilveren Kruis bepaalt begin 2016 of de beschikbare middelen (inclusief de oorspronkelijke variabiliseringsgelden en de 2,5% stijging budget) zijn aangewend. Het niet aangewende budget wordt naar rato over alle huisartsen verdeeld.

Huisartsen die buiten deze regeling schokeffecten als gevolg van de systeemwijziging ervaren kunnen zich (ook) melden bij Zilveren Kruis.

Geen aanlevering gegevens door huisartsen
In recent bestuurlijk overleg met de Kringen benadrukte Zilveren Kruis desgevraagd dat de huisarts geen gegevens hoeft aan te leveren. Huisartsen krijgen in het eerste kwartaal van 2016 van Zilveren Kruis een brief waaruit blijkt welke compensatie 2015 zij per onderdeel (1 t/m 3 zie hierboven) en in totaal krijgen. De huisarts moet wel in het tweede kwartaal van 2016 het in de brief genoemde totaal bedrag declareren! De declaratie en uitbetaling is een administratieve handeling die verloopt via de code doelmatig voorschrijven (en los staat van de inhoud en bereikte resultaten voor doelmatig voorschrijven).

Huisartsen die hebben gekozen de Plusmodule in 2015 voort te zetten en daarom voor de resterende kwartalen geen prestatie Service en Bereikbaarheid hebben gekregen, maar wel aan de voorwaarden van Service en Bereikbaarheid voldeden kunnen zich aanmelden via zorginkoop.huisartsen@zilverenkruis.nl.

Meer informatie
Online nieuwsbrief van Zilveren Kruis d.d. 17-11-2015 - Compensatieregeling huisartsen