MOVE: Kring Zwolle/Flevo/Vechtdal onthoudt zich van stemming

 
MOVE: Kring Zwolle/Flevo/Vechtdal onthoudt zich van stemming
Tijdens de landelijke LHV-ledenraad van 9 maart jl. is het voorstel voor MOdernisering van de VEreniging (MOVE) goedgekeurd. Van de 23 kringen waren er drie tegen het voorstel, vier, waaronder onze kring Zwolle/Flevo/Vechtdal, onthielden zich van stemming. De andere kringen, en ook LHV-Wadi, stemden voor.

Het hoe van de invoering van MOVE kwam in de ledenraad niet aan de orde. Als LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal hebben wij ons kritische geluid laten horen.

De reacties van u als leden hebben we besproken met de vereniging HRZ en de coöperaties Charis en HCF in ons werkgebied. We hebben meerdere malen overleg gehad met de werkgroep MOVE en het landelijk bestuur, waarbij we onze bedenkingen en zorgen hebben geuit.

Als cruciaal bezwaar zien wij, en dat hebben we ook benoemd, het tempo van de verandering. Een verandering van deze omvang is niet in te passen in een tijd waarin Covid-19 veel van onze aandacht vergt. Het landelijk bestuur bleek voor dit bezwaar niet ontvankelijk.

Ook hebben wij kritische vraagtekens bij het invullen van de democratische uitgangspunten in de vereniging. Als kringbestuur zijn wij voor versterking en vernieuwing van de LHV, en wij stellen ons op het standpunt dat de vereniging er moet zijn voor alle leden. Een goede omschrijving van wie waarover stemrecht heeft, vinden wij daarbij van belang.

Verder vinden wij het getalscriterium voor het bepalen van de omvang van een afdeling niet juist. De verenigingsvorm moet onzes inziens functioneel zijn en aansluiten bij hoe een werkgebied is ingericht. Vanuit de werkgroep is hier instemmend op gereageerd.

Bij de verdere invoering van MOVE zullen wij als bestuur scherp oog houden voor de bezwaren zoals geuit. De huisartsen in ons werkgebied moeten goed worden vertegenwoordigd en goed kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de huisartsenorganisaties, in onze regio en landelijk. Dat is waar wij als bestuur voor staan en daar blijven we ons voor inzetten.

Portefeuillehouder: Mark Pul