Nieuwe achterstandspostcodegebieden vanaf 2019: de gevolgen voor u en het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal

Vul het vragenformulier in.
 
Nieuwe achterstandspostcodegebieden vanaf 2019: de gevolgen voor u en het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal
Naar aanleiding van de herijking ingegaan op 1 januari 2019 zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd in de systematiek van achterstandsfinanciering. De NZa heeft vorig jaar samen met een klankbordcommissie van LHV, InEen, VPH, ZN, VWS en de achterstandsfondsen gekeken naar mogelijkheden tot verbeteringen van de herijkingssystematiek en daarmee het herijken van de achterstandspostcodes. Hieronder leest u welke systematiek en criteria zijn gehanteerd en welke gevolgen dit heeft voor individuele huisartsen en achterstandsfondsen, in het bijzonder het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal.

Systematiek

  • Het aantal achterstandspatiënten is uitgebreid naar 1,5 miljoen. De opslag op het inschrijftarief groeit mee met deze uitbreiding (totaal €11,8 miljoen)
  • De gehanteerde criteria zijn: percentage inwoners met laag inkomen, percentage niet-actieven, percentage niet-Westerse allochtonen en MOE-landers (Midden- en Oost-Europeanen)

Gevolgen
Door de nieuwe systematiek zijn veel achterstandspostcodes niet langer geconcentreerd in steden, maar ook verspreid over de regio. Bij de vorige herijking in 2012 waren er 42 gemeenten met achterstandspostcodes, nu zijn dat er 323. Voor Zwolle/Flevo/Vechtdal betekent dat dat er naast postcodes in Zwolle en Lelystad ook in de volgende gemeenten er postcodes (wijken, straten) bij komen: Dronten, Elburg, Hardenberg, Kampen, Noordoostpolder, Oldebroek, Ommen en Zwartewaterland.
 
Gevolgen voor individuele huisartsen
Voor u als individuele huisarts betekent dit dat u een opslag op het inschrijftarief kunt declareren voor patiënten die zijn ingeschreven in uw praktijk en die woonachtig zijn in een straat met een achterstandspostcode. Als het goed is, integreert uw HIS deze gegevens automatisch.

Overgangsregeling voor huisartsenpraktijken
Huisartsenpraktijken die er als gevolg van de herijking van de postcodelijst sterk op achteruitgaan, kunnen in aanmerking komen voor een overgangsregeling. Huisartsen kunnen zich melden bij de NZa, via het algemene nummer of het algemene e-mailadres (088-7708770, info@nza.nl). De praktijk moet wel kunnen aantonen dat de herijking grote impact heeft op de bedrijfsvoering en dit niet op korte termijn kan worden omgebogen. De overgangsregeling geldt voor één jaar.

Gevolgen voor Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal in 2019
Alle nieuwe postcodes (gemeenten) worden in 2019 ondergebracht bij de bestaande fondsen. Hiervoor worden de LHV-kringregio’s gehanteerd; dit is landelijk besloten.

Voor de regio Zwolle/Flevo/Vechtdal betekent dit dat niet alleen huisartsen uit Zwolle en Lelystad maar ook huisartsen uit de andere genoemde postcodegebieden een aanvraag kunnen doen voor subsidiëring van projecten of ideeën die bijdragen aan de -extra- ondersteuning van de huisartsen(zorg) in achterstandsgebieden. Binnenkort informeren wij u over de mogelijkheden en aanvraagprocedure. Mocht u nu al ideeën willen aandragen, dan horen (038-4601251) of lezen (huisartsenkringzfv@lhv.nl) we die graag!

Vergoeding tolkentelefoon blijft van kracht
De regeling voor vergoeding tolkentelefoon (TVcN) zoals die in deze regio bestaat en gefinancierd wordt vanuit het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal, blijft in 2019 ongewijzigd van kracht.

(Nieuwe) huisartsen die aanspraak maken op gelden van het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal 2019
Wij vragen van u als huisarts om individueel te controleren of u patiënten met achterstand in uw praktijk heeft en daarmee aanspraak maakt op gelden van het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal. Dit kunt u doen door bijgevoegd formulier in te vullen. Uw ingevulde formulier ontvangen we graag voor donderdag 7 februari retour.

Portefeuillehouder: Mark Pul