Online inzage in het medisch dossier en het programma OPEN

 
Online inzage in het medisch dossier en het programma OPEN
U heeft er vast over gehoord: vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten het recht op online inzage van het eigen medisch dossier. Als zorgverlener moet u dan zorgen dat uw patiënten digitaal hun dossier in kunnen zien. Om dat te realiseren, is het programma OPEN in het leven geroepen.

OPEN staat voor Ontsluiten van Patiëntengegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland en ondersteunt de eerstelijnszorg om het veilig uitwisselen van gegevens met patiënten mogelijk te maken.

Regionaal maatwerk: regionale coalitie Medrie -  LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevoland/Vechtdal
Het programma OPEN kiest niet voor één landelijke aanpak, maar sluit zo nauw mogelijk aan op waar in de dagelijkse praktijk behoefte aan is. Regio’s werken daarom samen in regionale coalities. In de regioraden van Medrie is akkoord gegeven op het vormen van een regionale coalitie bestaande uit de LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevoland/Vechtdal en Medrie. Medrie zal als penvoerder optreden, Marja Roege is als regionale projectleider voor OPEN aangesteld. Donderdag 26 september ondertekenden Philip van Klaveren (namens Medrie) en Mark Pul (namens de LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal) de samenwerkingsovereenkomst. 

Deelnemer worden?
Nu de regionale coalitie formeel een feit is, kunnen we vervolgstappen zetten. Als huisarts kunt u aan de regionale coalitie deelnemen. Binnenkort ontvangt u een brief met meer informatie over het programma OPEN en een deelnameformulier. Deelnemen aan een regionale coalitie heeft voor u als huisarts verschillende voordelen: u komt in aanmerking voor de financiële vergoeding van €2,83 per ingeschreven patiënt, én u kunt gebruikmaken van de ondersteuning vanuit de regionale coalitie bij het complete proces van realisatie van online inzage. Na inschrijving als deelnemer vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is bedoeld om in kaart te brengen waar de regio staat op het gebied van online inzage en digitale zorg en waar we naartoe willen. Op basis van de ingevulde vragenlijsten komt er een advies, waarover de leden zullen beslissen.

In het kort: online inzage in het H-EPD
De online inzage verloopt conform de NHG-richtlijn ‘Online Inzage in het H-EPD door patiënt’. Dit betekent dat de patiënt inzage heeft in de volgende onderdelen van het H-EPD:

  • E- en P-regels van het consult vastgelegd na invoering van de online inzage
  • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
  • Afgesloten episodes met attentiewaarde
  • Behandeling
  • Profylaxe en voorzorg
  • Actuele medicatie
  • Medicatie-overgevoeligheid
  • Correspondentie
  • Resultatenbepalingen over de laatste veertien maanden

 

Informatie over OPEN op Connect
Op Connect, het intranet van Medrie, is een pagina ingericht waar u alle actuele informatie over het programma OPEN kunt vinden. 

Meer informatie
Binnenkort ontvangt u een brief met meer informatie over het programma OPEN. Heeft u nu al vragen, dan kunt u contact opnemen met regionaal projectleider Marja Roege, bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag op telefoonnummer 06-83 80 10 61 of via mail: m.roege@medrie.nl. Informatie is ook te vinden op www.open-eerstelijn.nl (programma-inhoudelijk) en op de kringwebsite (algemeen).

 

Portefeuillehouder: Mark Pul