Ouderenzorg: enquêteresultaten uit de regio

 
Ouderenzorg: enquêteresultaten uit de regio
Vlak na de zomer is er onder huisartsen een enquête gehouden over ouderenzorg. Onlangs heeft de LHV aandacht gegeven aan de uitkomsten en de daarbij behorende plannen. In dit artikel gaan we nader in op de score uit de regio Zwolle/Flevo/Vechtdal. Laat dit een ander beeld zien? Gaat het bestuur actie ondernemen? Hieronder leest u meer.

De landelijke resultaten van de enquête kunt u nalezen op de website van de lhv. Met veertig zit de kring qua aantal respondenten in de middenmoot van de kringen waar de enquête is uitgezet. Bij het vergelijken van de antwoorden van alle huisartsen ten opzichte van de meningen in de kring, vallen drie zaken op. 
  
Het eerste verschil is dat de zorg in kleinschalige woonvormen vaker tot problemen met afspraken met de huisartsenpost leidt dan landelijk het geval is. Dat geldt met name bij patiënten met een complexe zorgvraag. Vervolgens blijkt dat in onze kring naar de mening van de respondenten meer wordt samengewerkt in de zorg rond kwetsbare ouderen dan vorig jaar. Dat valt samen met het feit dat huisartsen meer dan landelijk een module Ouderenzorg hebben gecontracteerd bij hun verzekeraar, al zijn de opleidingseisen op korte termijn onhaalbaar. Het derde punt dat opvalt bij vergelijking van de landelijke en de lokale score is dat huisartsen in onze kring net zoals landelijk grote problemen ervaren bij het regelen van kortdurend verblijf (80%), maar het oordeel is minder hard (matig) dan landelijk (slecht). Het probleem is er niet minder om.

Wat zijn de oplossingen die bij deze drie constateringen passen? Het eerste punt, de afspraken met de huisartsenpost, zal in regulier overleg met Medrie geadresseerd worden. Het kringbestuur zal het onderwerp in de overleggen naar voren brengen om te zien hoe Medrie hiernaar kijkt en welke gezamenlijke stappen er genomen kunnen worden.
De observatie dat er meer wordt samengewerkt dan vorig jaar lijkt samen te hangen met de inzet van een module, waarin samenwerking altijd een randvoorwaarde is. Niet alleen in deze kring is er de beleving dat deze module in financiële zin onvoldoende beloond wordt, dat is ook de mening in andere regio’s. In de speerpunten die op de ALV zijn gedefinieerd, staat ouderenzorg benoemd en ook de financiering daarvan. Het bestuur betrekt genoemd punt in de verdere uitwerking van dit speerpunt. Ook landelijk wordt hieraan in samenwerking met het regionaal bureau gewerkt. Met betrekking tot het derde punt over de moeite om kortdurende verblijf te regelen, is landelijke actie gaande. Bij de introductie van ELV in 2017 zal Zilveren Kruis alle locaties publiceren waar deze zorg geleverd wordt en de landelijke overheid  is een onderzoek begonnen naar de beschikbaarheid van deze vorm van zorg. U kunt dit nalezen op de
LHV website.
 
De zorg voor ouderen zal de komende jaren door de vergrijzing toenemen. Het kringbestuur zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de uitwerking van bovenstaande punten.

(Portefuillehouder kringbestuur: Edward Knol)