Terugblik ALV’s in de regio

 
Het bestuur én de leden zijn enthousiast over de nieuwe opzet van de ALV’s in de regio. De regio Vechtdal had de primeur: op 7 oktober waren daar de eerste gekoppelde ALV’s van de LHV-kring Zwolle/Flevo/Vechtdal en Charis. Op 19 november volgden de ALV’s in de regio Flevo, de regio Zwolle sloot de ronde af op 28 november.

De reacties in alle regio’s waren positief: “Interessante vergadering en met nieuwe informatie naar huis.” 

De opkomst was bovendien in elke regio groot: maar liefst 22 van de 31 hagro’s waren aanwezig bij een van de ALV’s in de regio. Vanuit meerdere hagro’s schoven zelfs meerdere huisartsen aan. In totaal woonden 54 leden de ALV’s bij, zowel waarnemers, hidha’s, hid’s, aiossen als praktijkhouders. 

 Korte samenvatting kring-ALV

Benoeming bestuurslid
Janneke Rozeman, waarnemend huisarts, is benoemd tot algemeen bestuurslid van de kring. Zij zal zich onder andere bezighouden met het dossier ROAZ en contacten onderhouden met de wagro-commissie Zwolle/Flevo/Vechtdal.

Meerjarenbeleidsplan
Het meerjarenbeleidsplan van de kring is gepresenteerd. In de drie regio’s is hierop positief gereageerd. Een aantal belangrijke punten uit het plan:

 • We zijn met Medrie in gesprek over de urenbelasting in de ANW-uren;
 • We hebben van leden goede voorbeelden ontvangen van meer tijd voor de patiënt;
 • We zijn met Zilveren Kruis in gesprek om financiering geregeld te krijgen voor meer tijd voor de patiënt;
 • We zijn in gesprek met de huisartsenopleiding om meer aiossen geplaatst te krijgen in de regio waar ze daadwerkelijk willen gaan dokteren;
 • We zijn in gesprek met verschillende partijen over de tekorten aan huisartsen en ondersteunend personeel;
 • We blijven starters- en stoppersbijeenkomsten organiseren in de regio;
 • We zijn met Medrie in gesprek over het verbeteren van de triage binnen de ANW-diensten;
 • We hebben van leden voorbeelden van substitutie ontvangen;
 • We hebben aandacht voor het HOT-team (opvang van huisartsen, managers en medewerkers na problemen/klachten binnen zowel de ANW-diensten als de dagpraktijk);
 • We gaan door met het intensiveren van de samenwerking met Medrie en de coöperaties/vereniging;
 • We beschikken over een goede vertegenwoordiging van waarnemers en hidha’s;
 • We gaan door met hagro-bezoeken in de regio (regiohuisarts, bestuurslid regio en bestuurslid kring);
 • We organiseren opnieuw een netwerk-zomer-bbq (op 25 juni) en combineren die met een starters-stoppersbijeenkomst;
 • We pakken een inhoudelijk thema groot regionaal op;
 • We voeren de gesprekken met Zilveren Kruis verder door via het 7-kringenoverleg en de Regiotafel;
 • We geven de inzet van ELV-bedden/ELV-zorg in de regio verder vorm, in samenwerking met Medrie.

 

Begroting en contributie 2020
De begroting en het bijbehorende contributievoorstel voor de kring zijn goedgekeurd. Onze leden ontvangen in 2020 een korting op de normtarieven van 25%.

Contractering Zilveren Kruis
De leden zijn bijgepraat over de gesprekken rondom contractering met Zilveren Kruis. Mark Pul is namens de kring en de zes andere LHV-kringen nauw betrokken bij deze gesprekken. In het overlegteam wordt hij ondersteund door twee beleidsmedewerkers vanuit de LHV. De gesprekken dit jaar zijn goed verlopen. Nadere informatie is via nieuwsflitsen verzonden aan de leden.

OPEN
De leden zijn bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rondom OPEN. Per juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens (E- en P-regel). De LHV-kring en Medrie vormen in de regio een coalitie, waarbij Medrie penvoerder is.

 

De conceptverslagen van de ALV’s worden op korte termijn op de kringwebsite en in de HAweb-groep geplaatst.


Portefeuillehouder: Mark Pul