Terugkoppeling enquête strategisch meerjarenplan LHV 2015-2017 (Han Mulder)

 
Terugkoppeling enquête strategisch meerjarenplan LHV 2015-2017 (Han Mulder)
Op 16 september jl. vroegen wij u om een korte vragenlijst in te vullen over het strategisch meerjarenplan van de LHV. Een aantal van u gaf hieraan gehoor, waarvoor onze dank. Als kringbestuur vinden we het belangrijk om naar u terug te koppelen wat de resultaten van deze enquête waren en wat we hiermee hebben gedaan. Uw input hebben we tijdens de vorige LHV-LR ingebracht. Het LHV meerjarenplan 2015-2017 is op onderdelen bijgesteld en besluitvormend aan de orde geweest tijdens de LHV-LR van 4 november. Daarnaast verwerken we uw input binnen het kring jaarplan 2015.

We hebben u drie korte vragen voorgelegd. Hieronder een samenvatting van uw reacties:

1.       De 14 belangrijkste thema’s waar de LHV zich op wil richten in de periode 2015-2017
Een ruime meerderheid van de huisartsen onderschrijft de 14 genoemde thema’s. Hiermee kunnen we concluderen dat de achterban zich kan vinden in de doelen die de LHV voor ogen heeft voor de periode 2015-2017.

2.       Wat kan de LHV de komende jaren voor u doen
Deze vraag heeft veel reacties opgeleverd. Uw reacties zijn globaal in 5 onderwerpen te verdelen:

  • In de eerste plaats vraagt u meer aandacht voor ondersteuning in de bedrijfsvoering. Er zijn o.a. zaken genoemd als het terugdringen van administratieve rompslomp en ondersteuning voor de huisarts als ondernemer.
  • Verder hecht u belang aan beleid, politiek en belangenbehartiging. U noemt o.a. de rol/invloed van zorgverzekeraars en de overheid, ketenzorg versus algemene huisartsenzorg en de verhouding met- en rol van zorggroepen.
  • Op de derde plaats vraagt u aandacht voor het takenpakket van de huisarts. Denk o.a. aan het meer / complexere zorg te moeten leveren in dezelfde tijd en voor dezelfde of minder inkomsten.
  • Financiering is het vierde onderwerp dat uit uw reacties naar voren komt. Het meest voorkomend issue hier betreft de overleggen tussen de LHV en VWS over de financiering van huisartsenzorg en substitutiezorg versus financiële beloning.
  • Tenslotte ziet u de LHV als kennisdeler. Een aantal van u vraagt de LHV om goede ideeën en expertise betreffende bijv. protocollen en werkafspraken te delen. U wilt graag weten welke zaken zo goed/zinvol zijn om te doen, dat elke huisarts dat (zo) zou moeten doen.

3.       Aan welke thema’s moet de kring prioriteit  geven de komende jaren
Ook bij deze vraag is veel input gegeven. We geven hier de 4 meest genoemde onderwerpen weer: U vraagt met name aandacht vanuit uw kring voor:

a.       financiering van de huisartsenzorg / contractering,
b.      taakdelegatie en taakherschikking,
c.       het aanbod huisartsenzorg en
d.      de ideale praktijkomvang

We zullen dit telkens meewegen wanneer we keuzes maken hoe we onze tijd (en daarmee uw contributiegelden) besteden binnen de regio en binnen de LR in Utrecht.