Uw vragen over Segment 3

 
Uw vragen over Segment 3
Er zijn veel vragen gesteld over het derde segment, de ruimte voor groei en prestatiebeloningen. Achmea geeft hierbij aan dat als huisartsen minder in het derde segment declareren dan verwacht, de beschikbare gelden naar de huisartsen zullen terugvloeien als toevoegingen van de declaratieonderdelen in dit segment.

Wil Achmea daadwerkelijk inzetten op een versterking van de eerste lijn? Ik zie geen ruimte voor groei, terwijl ik dat vanuit het convenant wel verwacht had. Achmea wil wel degelijk inzetten op versterking van de eerste lijn. Wanneer blijkt dat huisartsen minder in S3 declareren dan geprognotiseerd is, zal Achmea de nog beschikbare gelden achteraf naar de huisartsen terug laten vloeien. Dit is conform de afspraken met de Nza dat de gelden van segment 3 ALTIJD en geheel zullen worden uitgekeerd. Overigens gaat het “maar” om enkele procenten van de omzet in 2015. Achmea wil niet werken met voorschotten ondanks de wens van veel huisartsen dit wel te doen. Omdat alleen de prestatie doelmatig voorschrijven achteraf beloond wordt, zoals al jaren het geval is, is het volgens Achmea niet nodig om met voorschotten te werken.

Als huisartsen meer chirurgische verrichtingen gaan doen, hoe komen dan de gelden vanuit de tweede lijn naar de huisartsen? Dit kan gedaan worden door het indienen van een substitutieproject. Bij goedkeuring zullen de gelden worden overgeheveld vanuit de tweede lijn, de extra kosten in de eerste lijn komen zo buiten het budgettaire kader huisartsenzorg te vallen.

De verdwijning van 5 M&I verrichtingen betekenen voor mijn praktijk een inkomensverlies van ruim 2000 Euro. Hoe zie ik dat terug in het derde segment? De bedragen zijn verrekend in de inschrijftarieven uitgaande van het aantal verrichtingen in een gemiddelde praktijk. Als een praktijk meer dan gemiddeld M&I’s verrichtte kan dit van invloed op de inkomsten zijn. Gedeeltelijk kan dit terugverdiend worden in S3 waar Achmea aanvullingen betaalt per verrichting.

De beoordeling van het doelmatig voorschrijven is onduidelijk, maar wel onderdeel van een te tekenen contract.  Kan hier meer duidelijkheid over komen? In de recent toegestuurde bijlage bij het huisartsencontract zijn wijzigingen opgenomen rondom het zogenoemde doelmatig voorschrijven. Na overleg tussen Achmea en ZN rondom voorschrijfgedrag is besloten de grenswaardebepaling vooraf te laten plaatsvinden. Achmea zal deze grenswaardebepaling plaatsen op haar website (grenswaarde voorschrijven 2015). Het jaar 2013 geldt als nulmeting: Waar sta je als huisarts? Begin 2015 worden de Vektis-cijfers opnieuw bekeken en beoordeeld. Achmea geeft aan dat het mogelijk is een benchmark uit te draaien van de regio om een beeld te krijgen hoe het staat met het voorschrijfgedrag van de huisartsen.

De beoordeling van het doelmatig verwijzen is onduidelijk, maar wel onderdeel van een te tekenen contract.  Kan hier meer duidelijkheid over komen? Recentelijk is besloten om deze prestatie te laten vervallen. Hierover heeft Achmea een nieuwsbericht uitgedaan naar alle huisartsen. Het budget dat beschikbaar was voor deze prestatie vloeit direct terug naar de huisartsen. Voor de bijhorende M&I verrichting is er nu een extra opslag die de huisarts direct met het verrichtingen tarief kan declareren. Zie voor nadere informatie het document bijlage huisartsenovereenkomst op www.achmea.nl/zorgaanbieders