Visitatie: soepel doorlopen of nog even ontlopen…?

 
Visitatie: soepel doorlopen of nog even ontlopen…?
Let op: binnenkort is visitatie een herregistratie eis voor huisartsen! Achtergrondinformatie: Wanneer u vanaf 01-01-2016 herregistratie aanvraagt, dan hoort een afgeronde visitatie tot de herregistratie eisen. Dit houdt in, ófwel deelgenomen aan het individuele visitatieprogramma, ófwel deelgenomen aan een erkende accreditering/certificering van de huisartsenpraktijk. Visitatie heeft een educatief karakter (u kunt dus niet “zakken”) om inzicht in het eigen functioneren te verkrijgen met als doel kwaliteitsverbetering. Wanneer uw praktijk geaccrediteerd is, vervalt deze visitatie eis.

Visitatie bestaat uit 3 vragenlijsten en een gesprek met gespreksleider.

Vragenlijsten
a)      een vragenlijst over uw competenties in te vullen door de aanvrager zelf.
b)      een (digitale) vragenlijst met betrekking tot uw competenties, anoniem in te vullen door 8 tot 10 collega artsen uit de eerste en tweede lijn. (Het minimum aantal is 4). Deze lijst bestaat uit zo’n 25-30 vragen.
c)       een  vragenlijst voor patiënten bestaande uit ongeveer 15 vragen. Deze moet minimaal door 25 patiënten worden ingevuld. De vragen gaan over zaken als informatie, beleving en communicatie.

Gesprek met gespreksleider
De data worden verzameld en dan volgt een gesprek met een gespreksleider om de uitkomsten te bespreken en ontwikkeldoelen te formuleren. Er wordt ook een gespreksverslag gemaakt. U kunt zelf één van de 100 erkende gespreksleiders kiezen.

Kosten
Het visitatietraject kost op dit moment € 180 voor niet NHG leden en € 132,30 voor NHG leden. Daarnaast betaalt u de gespreksleider 100 euro per uur (gemiddelde duur is 4 uur). Bij het vaststellen van deze prijs is ervan uitgegaan dat alle huisartsen visitatie moeten ondergaan bij herregistratie. Begin 2015 is echter  vastgesteld dat praktijkhoudende huisartsen die werkzaam zijn in een geaccrediteerde praktijk vrijgesteld zijn van deze visitatie. Hierdoor doen er 75% minder huisartsen mee. De vraag is dan ook of dit tarief in de toekomst zal stijgen om kostendekkend te blijven.

Waarnemers werkzaam in geaccrediteerde praktijk
Waarnemers die langere tijd werkzaam zijn in een geaccrediteerde praktijk kunnen vrijgesteld worden van visitatie. De details omtrent deze regeling zijn op dit moment echter nog niet duidelijk.

Duur van het traject en accreditatie
Het visitatietraject duurt naar verwachting 3 maanden, echter het kan langer duren als er een wachttijd is bij de gespreksleider. Voor het visitatietraject krijgt u 4 accreditatiepunten.

Tips om visitatie (vooralsnog) te ‘ontlopen’
De visitatie-eis gaat in bij herregistratieaanvragen die ingediend worden op of na 01-01-2016. Dus wanneer u in 2015 de aanvraag reeds doet voor herregistratie in 2016 geldt deze eis nog niet. U kunt een aantal maanden voorafgaand aan de vervaldatum al herregistratie aanvragen. Dit kan u veel inspanning en honderden euro’s schelen. 

Mocht u vóór uw vervaldatum al aan de herregistratie-eisen voldoen (qua gewerkte uren, diensten, nascholing etc.) dan kunt u er voor kiezen om de herregistratiedatum naar voren te halen en vóór 01-01-2016 herregistratie aan te vragen om op die manier de visitatie eis te omzeilen. (Daarmee vervroegt u ook de volgende herregistratie datum over 5 jaar).

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.mijnvisitatie.nl of mailen naar info@mijnvisitatie.nl