Voorzitterskolom: Lsp en meer

Han Mulder, voorzitter LHV-huisartsenkring Zwolle/Flevoland
 
De afgelopen periode hebben zich weer een paar bijzondere ontwikkelingen voorgedaan. Meest in het oog springend was natuurlijk het LSP/Opt-in gebeuren. Een continuing story. Dit inmiddels enkele jaren voortslepende dossier heeft al vele versnellingen en stagnaties gekend. De discussie hierover wordt met grote passie landelijk en regionaal gevoerd waarbij de LHV regelmatig als de kwade genius in het verhaal wordt neergezet. Naar aanleiding van het recent door het landelijk bestuur voorgesteld convenant hierover is in de regio een aantal bijeenkomsten georganiseerd.

De thema-avond elektronische patiënten informatie uitwisseling was goed bezocht. Op deze thema-avond, met aanwezigheid van 60 huisartsen en apothekers en de vertegenwoordiging vanuit het landelijk bestuur, leek er diepe verdeeldheid over dit dossier. De gelovers in de vooruitgang en innovatie tegenover de diep wantrouwenden. Wantrouwen dat gebaseerd is op ervaringen uit het verleden waarbij vaak dingen zijn toegezegd die uiteindelijk anders zijn uitgepakt.
Deze verdeeldheid was ook duidelijk op de kringvergadering afgelopen week waar de aanwezigen in fel debat gingen over verscheidene aspecten van het dossier: het mogelijk verplichte karakter, de uniciteit van de toegang tot het LSP en de veiligheid. Het bleek dat onze regio niet de enige regio was waar dit speelde en dit ongenoegen kwam dan ook tot uiting op de landelijke Ledenraad van 11 december te Utrecht. Dit reeds aanvoelend besloot het landelijk bestuur het convenant voorlopig niet in stemming te brengen en de Ledenraad formuleerde een aantal breekpunten 1: geen verplichting duidelijk door ziektekosten verzekeraars geformuleerd 2: uniciteit van het LSP voor huisarts met huisartsenpost. Hieraan alleen de apotheken verbonden voor medicatie. Dit ook voor de toekomst. Verder werden zorgpunten geformuleerd: de aansprakelijkheidsketen van de dossierinformatie en de veiligheid van het systeem. Concreet houdt dit in dat de Ledenraad het convenant niet heeft bekrachtigd en dus voorlopig de verdere uitrol stagneert. Luister hierover ook naar Habets in het journaal. Wordt vervolgd.

In dezelfde kring ledenvergadering zijn nog 2 andere belangrijke actuele zaken besproken. De invloed van de NMA op de kring, waarover later meer, en het nieuwe strategisch plan waarbij nog sterker de nadruk op belangenbehartiging en communicatie wordt gelegd. Gevolgen hiervan zult u het komende jaar merken met de opstart van het twitter account, het maandelijks media-overzicht, de voorzitters- en de penningmeester kolom.