Vraag van vandaag: waar ligt de grens tussen jeugdwet en zorgverzekeringswet?

 
Vraag van vandaag: waar ligt de grens tussen jeugdwet en zorgverzekeringswet?
Bij het onderwerp POH-GGZ Jeugd komt regelmatig de volgende vraag naar voren: waar ligt de grens tussen zorg die onder de zorgverzekeringwet (zvw) valt en waar begint de zorg die vanuit de jeugdwet, en dus de gemeente, gefinancierd moet worden?

In Nederland bepaalt het Zorginstituut welke aanspraak op zorg onder de zvw valt. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen een psychische klacht en een stoornis. Die grens is niet altijd eenvoudig te stellen, zeker als er een samenhang is met somatische klachten. Psychische klachten zijn het domein van de huisarts of POH-GGZ  - ook voor kinderen - en worden gefinancierd vanuit de zvw. Zodra er het vermoeden is van een psychische stoornis bij kinderen van  0 tot 18 jaar, vallen behandeling en financiering onder de jeugdwet en dus onder het taakgebied van de gemeente.

Ondanks dit onderscheid is de financiering van jeugdzorg over het algemeen nog een lastig punt. Het onderwerp heeft de aandacht van het kringbestuur. 

Let op: privacy
Het grensvlak jeugdwet-zvw heeft ook gevolgen voor privacy. Heeft u een POH-GGZ Jeugd in uw praktijk die wordt gefinancierd door de gemeente, dan heeft die alleen inzage in het dossier als de zorg van de POH-GGZ Jeugd te kwalificeren is als huisartsgeneeskundige zorg. Alleen dan kwalificeert hij of zij zich als hulppersoon bij de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst door de huisarts. Is er sprake van een detacheringsconstructie, dan is het zaak om de POH-GGZ Jeugd een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen. Ook deze gedetacheerde functionaris heeft inzage in het dossier. Hij of zij valt dan ook onder het medisch beroepsgeheim van de huisarts; uitwisseling van dossierinformatie met gemeenten of wijkteams is dus niet mogelijk, tenzij de patiënt daar toestemming voor geeft.

(Auteur: Anne Driessen)