‘What if’-noodscenario COVID-19

 
‘What if’-noodscenario COVID-19
Op dit moment bereidt de huisartsenzorg zich regionaal met de gehele zorgsector voor op een ‘what if’-noodscenario met betrekking tot COVID-19. Binnen de ROAZ-regio zijn de regionale plannen vastgelegd in een actieplan. De LHV-kring Zwolle/Flevo/Vechtdal is hier vanuit het crisisteam/Medrie en het OMT ook bij betrokken.

Met de intrede van de Britse variant en andere COVID-varianten is niet uit te sluiten dat er een moment komt dat de zorgvraag het zorgaanbod overtreft. Er zal dan opgeschaald moeten worden naar crisiszorg fase 3. Het regionale actieplan is bedoeld om gezamenlijk met de zorgpartijen de continuïteit van de zorg zoveel mogelijk te borgen. In iedere zorgsector wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande plannen en structuren. In de huisartsenzorg is dat het Huisartsen Rampen OpvangPlan (HaROP) en zijn aanvullende afspraken gemaakt en vastgelegd in het regionale actieplan. 

Fase-3
Fase 3 betreft de situatie waarin de druk op de gehele zorg te groot is geworden. Landelijk wordt fase 3 afgekondigd als de druk op de zorg door het oplopende aantal COVID-patiënten zo groot is, dat de zorg niet meer op gebruikelijke wijze kan worden verleend en er ingrijpende, onconventionele keuzes moeten worden gemaakt. De afkondiging van fase 3 wordt gedaan door de minister voor Medische Zorg en Sport en geldt voor de gehele zorgsector in Nederland. Code zwart betreft het scenario waarbij de IC’s in de ziekenhuizen overbelast zijn, hiervoor is vorig jaar ook een draaiboek geschreven.

Actieplan ‘what if’ noodscenario
De LHV-kring Zwolle/Flevo/Vechtdal is betrokken bij het afstemmen van de plannen van de huisartsen met de belangrijke ketenpartners, zoals onder andere de ziekenhuizen, de thuiszorg en de verpleeg- en verzorgingsinstellingen.

Via overleg en gezamenlijke oefeningen wordt getoetst of de samenwerking in de keten goed werkt. Kunnen de huisartsen in het zwarte scenario hun werk goed blijven doen? Zijn de overleglijnen duidelijk? Is er voldoende ondersteuning vanuit de (thuis)zorg? Is er voldoende zuurstof thuis beschikbaar? Zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen?

Of het ‘what if’-scenario ervan gaat komen? We hopen uiteraard van niet. Maar we bereiden ons voor en houden u op de hoogte.

Portefeuillehouder: Jaap Ronald Blom