Wijziging kring- en landelijke contributie per 1 januari 2020

 
Wijziging kring- en landelijke contributie per 1 januari 2020
Vanaf komend jaar voert de gehele LHV een wijziging door in de contributiesystematiek. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de contributie die u betaalt, zowel voor het landelijke als voor het kringlidmaatschap. In dit bericht leest u welke wijzigingen we doorvoeren en waarom.

Nieuwe systematiek
Alle huisartsenkringen binnen de LHV hebben afgesproken dezelfde contributiesystematiek te gaan hanteren. Deze systematiek is gelijk aan die van de landelijke contributie. Volgens de nieuwe systematiek betalen alle praktiserende huisartsen dezelfde contributie, ongeacht hoe zij hun werk als huisarts uitoefenen. Alleen het onderscheid naar inkomen blijft bestaan. 

Deze verandering komt voort uit het principe van ‘1 LHV’: we willen een vereniging zijn waar alle leden, ongeacht in welke regio en in welke vorm ze als huisarts werkzaam zijn, zich thuis voelen bij en vertegenwoordigd voelen door de LHV. Daarom is gekozen voor een basistakenpakket voor iedere kring en voor een gelijkwaardig lidmaatschap.

Basistakenpakket
Iedere kring kan zijn eigen kleuring geven aan het basistakenpakket. Het basistakenpakket beschrijft wat de kring doet op het gebied van:

  • beleidsvorming: visie en strategie
  • vertegenwoordiging en belangenbehartiging
  • samenwerking binnen de huisartsenzorg en met andere regionale stakeholders
  • kwaliteit en betrokkenheid
  • initiatief nemen en opdracht geven

Contributie
Voor het lidmaatschap van de kring Zwolle/Flevo/Vechtdal gelden per 1 januari 2020 de volgende contributiebedragen:

Inkomensklasse Bedrag
Huisarts 0: € 0 – 50.000  €175,88    
Huisarts 1: €50.001 – 75.000 €213,56
Huisarts 2: €75.001 – 105.00 €251,25
Huisarts 3: €105.001 – 135.000      €270,10
Huisarts 4: €135.000 + €288,94


Met deze contributiebedragen zitten we onder de landelijke bedragen. Als kringbestuur hebben we besloten om in het eerste jaar (2020) een korting van 25% per staffel toe te passen. Reden hiervoor is dat de richtlijn voor de contributie van LHV landelijk voor een toename van de kringinkomsten zorgt, en gezien de uitgaven en het verenigingsvermogen is dit niet gewenst. Genoemde bedragen, waarin de 25% korting al is verwerkt, zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de kringledenraden (over de data daarvan ontvangt u nader bericht).

 

Portefeuillehouder: Lenneke van Montfort