Eerstelijnsverblijf

 
Eerstelijnsverblijf
Sinds Eerstelijnsverblijf (verder ELV) onder de zorgverzekeringswet valt, is er hard gewerkt aan regionale inbelpunten ten behoeve van de huisartsen en transferverpleegkundigen. Bedden moeten 7 *24 door huisartsen kunnen worden aangevraagd. Hieronder staat de stand van zaken per gebied per september 2019.

Zwolle
Voor een ELV-bed in de regio Zwolle belt u 085 043 9696. Dan maakt u een vervolgkeuze uit het keuze menu. Een uitgebreid nieuwsbericht met de procedure treft u hier aan.

Het inbelpunt in Zwolle was één van de eerste centrale nummers in Nederland. De wet van de remmende voorsprong heeft ertoe geleid dat er een herontwerp is gemaakt van bestaande processen. Na uitvoerig overleg met de zorgaanbieders, waarbij de tekortkomingen van de huidige werkwijze zijn besproken, streven we er nu naar om in oktober 2019 door te starten met een regionaal coördinatiepunt dat meer behelst dan ELV, namelijk ook crisis en respijtzorg. Via wederom een centraal telefoonnummer kunt u dan contact opnemen met een deskundig transferverpleegkundige of een specialist ouderengeneeskunde (SOG), die u helpt met het vinden van de juiste zorg. Hij of zijn neemt vervolgens contact op met de instelling waar plaats is en belt u terug als het verblijf geregeld is. Zodra bekend is wanneer de nieuwe werkwijze van start gaat, brengen we u daar van op de hoogte.

Vechtdal
In de gemeenten Hardenberg en Ommen (en een deel van Coevorden) is er een loket dat  7 *24 bereikbaar is. Dat wordt gefaciliteerd door de Saxenburghgroep. Als er een ELV-bed nodig is, belt u met de zorgcontactlijn van de Saxenburghgroep, 0523 – 27 66 70. Dit nummer schakelt na 16:00 uur, tot 08:30 door naar de dienstdoende specialist ouderengeneeskunde. De huisarts geeft aan of de zorg laag-, hoogcomplex of palliatieve zorg betreft. Hiervoor is geen formulier noodzakelijk. De huisarts draagt zo nodig de medische  gegevens over aan de specialist ouderenzorg of collega huisarts.

Per 1 januari 2020 zal het zorgcontactcentrum van de Saxenburgh Groep de coördinerende rol uitbreiden naar de locaties buiten de SXB groep. Het streven is dat 1 telefoontje door de huisarts volstaat en dat deze huisarts wordt teruggebeld waar en wanneer de patiënt terecht kan.

Flevoland
In Flevoland is de situatie in Lelystad/Dronten als volgt geregeld. Aanmelding kan via klantadvies Coloriet 0320-290508 of klantadvies Woonzorg Flevoland 0320-229173. Voor de Noordoostpolder kunnen de huisartsen gebruik maken van het Zwolse nummer, omdat in dit gebied geen zorgaanbieders zijn die ELV bieden, maar wel aan de rand daarvan.
Sinds de sluiting van de Ijsselmeerziekenhuizen, heeft het Sint-Jansdal zich aangesloten bij het netwerk.

Declareren ELV
De prestaties die huisartsen mogen declareren bij ELV staan beschreven in de tariefbeschikking huisartsenzorg van de NZa. Zilveren Kruis hanteert ook deze tarieven.  

Nieuwe ontwikkelingen melden we op de website en via de nieuwsbrief. Als u vragen heeft over bovenstaande, dan kunt u een mail sturen naar huisartsenkringzfv@lhv.nl.