OPEN: Online inzage in het patiëntendossier

 
OPEN: Online inzage in het patiëntendossier
Per juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

Per juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens. 

De LHV, NHG en InEen hebben besloten om samen te werken om te zorgen dat huisartsenpraktijken, en op termijn de programmatische ketenzorg, hun patiënten online inzage kunnen geven in gegevens uit het huisartsendossier respectievelijk het KIS. Dit doen we binnen het vierjarige programma OPEN (2019-2022)

Financiering
Voor de financiering van OPEN zijn afspraken gemaakt binnen het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg. Het grootste deel van de toegekende subsidie zal gaan naar ondersteuning van de huisartsen(organisaties).

Huisartsen die deelnemen aan OPEN kunnen -mits zij aan 4 voorwaarden voldoen- in de periode 2020 tot en met 2022 daarvoor eenmalig een tarief declareren. De NZa heeft dit tarief voor 2020 vastgesteld op € 2,83 per ingeschreven patiënt en dit wordt verstrekt als opslag op het inschrijftarief. Als u in 2021 wilt gaan declareren, dan kunt u het geïndexeerde tarief van EUR 2,92 per ingeschreven patiënt declareren. Het loont dus om niet te snel te declareren, als dat mogelijk is.

Voor meer informatie over OPEN zie de website van de LHV.

Aanpak OPEN
Op landelijk niveau worden vanuit het OPEN-programma huisartsen(praktijken) en eerstelijnsorganisaties ondersteund en ontzorgd bij het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan patiënten. In het belang van de patiëntenzorg, om hen mogelijkheden te bieden hun praktijkvoering efficiënter te maken én om te zorgen dat zij aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

Het programmabureau OPEN stelt eisen op waaraan ICT-leveranciers moeten gaan voldoen en schakelen met hen om te zorgen dat de benodigde technische ontwikkelingen worden doorgevoerd. De leveranciers krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden vanuit de subsidie van VWS. Zo zorgt ze ervoor dat de kosten die de leveranciers moeten maken voor aanpassingen, niet doorberekend kunnen worden aan de huisartsen.

Daarnaast bieden ze huisartsen (praktijken) ondersteuning bij de implementatie van online inzage

Vanaf mei 2019 is de financiering voor het OPEN-programma beschikbaar gesteld en zijn de regionale coalities van start gegaan. De regionale coalities zijn gevormd door samenwerkende Huisartsenkringen, zorggroepen, koepels van gezondheidscentra e.d. voor de regionale implementatie van OPEN. Huisartsenpraktijken hebben zich vervolgens bij één van deze coalities aangesloten.

In de regio Zwolle/Flevo/Vechtdal bestaat de regionale coalitie uit de LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal en Medrie. Medrie is de aangewezen penvoerder en projectleider.

Stand van zaken (per najaar 2020)
Corona heeft niet geleid tot uitstel van OPEN, wel is duidelijk geworden dat er twee technische oplossingen zijn die toegepast kunnen worden. De portaaloplossing is eerder beschikbaar dan de PGO oplossing. De laatste is naar verwachting eind 2020 op de markt. Omdat de wetgeving per 1 juli niet wijzigt is er ook hiervoor een oplossing bedacht als klanten nu al een digitaal afschrift willen van hun dossier.

De projectgroep gaat een nieuwe fase in. Immers, na de verplichte fase 1, hebben huisartsen kunnen kiezen voor vervolgfases. Dat is voor alle regio’s fase 2 en gericht op gebruik van de mogelijkheid om je eigen dossier in te zien. Omdat vervolgfasen geen resultaatverplichting zijn, maar wel een inspanningsverplichting kennen, zal de samenwerking in de projectgroep versterkt gaan worden doordat meer huisartsen zitting gaan nemen en betrokken zullen worden bij de werkgroep. De samenwerking met de huisartsenkring wordt aangehaald. U kunt aan de rechterkant de meest recente berichten over de voortgang lezen.