Bevlogen huisarts met tijd voor de patiënt

 
Doel: creëren van meer tijd voor patiëntencontact en het verlagen van de werkdruk van de huisarts en zijn of haar personeel.a. Meer tijd voor de patiënt

 • In samenwerking met Medrie onderzoeken we de uurbelasting in de ANW in relatie tot de dagpraktijk. Waar mogelijk wordt de uurbelasting in de ANW gelimiteerd.
 • We verzamelen goede voorbeelden uit de regio’s als het gaat om meer tijd voor de patiënt en brengen die via de nieuwsbief of HAweb onder de aandacht van alle leden.
 • We gaan in gesprek met Zilveren Kruis om meer tijd voor de patiënt ook financieel zo goed mogelijk in te kunnen richten.

b. Tekorten huisartsen en ondersteunend personeel in de praktijk    

 •  We gaan in overleg met de huisartsenopleiding over het werven van opleiders en het gericht plaatsen van aiossen in de regio’s met opvolgingsproblemen.
 • De uitkomsten van het onderzoek ‘Tekorten huisartsen en ondersteunend personeel’ waarin Medrie namens de regio deelneemt, volgen we actief en waar nodig ondernemen we actie.
 • De kring is op de hoogte van de regionale commissies die op dit thema worden opgezet en biedt zich bij hen aan als informatiepunt. Waar nodig haken we ook actief aan.
 • We organiseren jaarlijks starters-stoppers bijeenkomsten, of soortgelijke evenementen, in de regio.
 • We initiëren en faciliteren het mentor-menteeprogramma in de regio. In dit programma loopt een ervaren huisarts (mentor) een tijdje op met een (jonge) huisarts (mentee).
 • We zetten de mooie kanten van het huisartsenvak vaker in de spotlights via de nieuwsbrief of HAweb.

c. ANW

 •  In overleg met Medrie richten we de verdeling van de ANW-diensten in de regio tussen praktijkhouders en waarnemers waar mogelijk anders in.
 • Via de LHV-ledenraad oefenen we invloed uit op het landelijke beleid ten aanzien van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ANW-diensten voor alle huisartsen.
 • We verkennen of ontkoppeling van de ANW mogelijk regionaal kan worden ingericht.
 • We verkennen de inzet van waarnemers in dienst van Medrie voor een aantal ANW-diensten.
 • We gaan in gesprek met Medrie om de maatregelen te evalueren die de laatste jaren zijn doorgevoerd om de triage te verbeteren. Zo nodig zetten we er actief op in om de triage verder te optimaliseren.
 • We zorgen voor structurele vertegenwoordiging van de huisarts bij het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) Zwolle. We nemen deel aan de vergaderingen, monitoren de overstijgende lijn van acute zorg in de IJsselland-regio en houden het huisartsenbelang voortdurend in het oog.

d. De juiste zorg op de juiste plek

 • Onder alle leden is een enquête uitgezet om helderheid te krijgen over substitutie van taken in de regio.
 • Er is een visie ontwikkeld voor zorg die wordt verplaatst van onder andere de tweedelijnszorg naar de huisartsenzorg. In deze visie staat helder geformuleerd hoe we hier als huisartsen mee om moeten gaan en wat we wel of niet moeten doen.

e. Huisartsen Opvang Team (HOT)

 •  We zetten ons ervoor in dat het Huisartsen Opvang Team, dat huisartsen persoonlijke begeleiding biedt als zij betrokken zijn bij schokkende gebeurtenissen, klachten en/of calamiteiten, te promoten en benaderen collega’s actief als zij een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt.