Krachtenbundeling en belangenbehartiging

 
Doel: het bundelen van de krachten, zowel landelijk als regionaal, om de belangen van de individuele huisarts beter te kunnen behartigen.a. Afstemming en samenwerking  

  • Op belangrijke thema’s zorgen we voor goede afstemming en samenwerking met landelijke (bijvoorbeeld InEen) en regionale huisartsenorganisaties en -verenigingen.
  • We wonen vergaderingen van regionale huisartsencoöperaties en -verenigingen bij, zodat we goed op de hoogte blijven van wat er speelt in de regio.

b. Kwetsbare tweedelijnszorg

  • Door de grotere instroom op de Spoedeisende Hulp (SEH) en het vaak daarmee gepaard gaande capaciteitstekort, neemt de druk op de ELV-bedden (Eerstelijns Verblijf) toe. We blijven ervoor waken dat we de kerntaken kunnen blijven uitvoeren en dat de randvoorwaarden geborgd blijven.
  • We gaan in gesprek met een aantal ziekenhuizen, waaronder het St. Jansdal, om de communicatie over substitutie van taken die bij ons als huisarts terechtkomen, te verbeteren.
  • Calamiteiten melden we bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).