Vooruitkijken en vernieuwen

 
Doel: het realiseren van toekomstbestendige huisartsenzorg. Het is belangrijk dat structuur, ICT en bekostiging hierop aansluiten.a. Verenigingsontwikkeling 

 •  De ontwikkeling naar meer samenwerken en het samenvoegen van vergaderingen en activiteiten van regionale huisartsencoöperaties en -verenigingen is in gang gezet. Eind 2019 worden de ALV’s van de kring, HRZ en Charis samengevoegd. De HCF voegt zich (mogelijk) later toe. Voor een aantal bestuursleden geldt dat zij een dubbele rol hebben in deze nieuwe ALV-vorm. Hiermee is tijdens de ALV in april 2019 ingestemd.
 • Het ‘basistakenpakket en functies kringen’ is geïmplementeerd. Onder de noemer van ‘1LHV’ beschrijft dit pakket wat de kring doet op het gebied van beleidsvorming (visie en strategie), vertegenwoordiging en belangenbehartiging, samenwerking binnen de huisartsenzorg en met andere regionale stakeholders, kwaliteit en betrokkenheid, en initiatief nemen en opdracht geven.
 • Een vertegenwoordiger vanuit het kringbestuur bezoekt tenminste twee Hagro’s per jaar, verdeeld over de drie deelregio’s van de kring.
 • Een vertegenwoordiger vanuit het kringbestuur bezoekt tenminste één Wagro bijeenkomst per jaar.
 • Het gebruik van HAweb wordt geïntensiveerd. We zullen elkaar meer via HAweb op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen in de regio.
 • De ‘meet & greet’-zomerbarbecue zullen we, na het succes van voorgaande jaren, ook de komende jaren organiseren. Voorafgaand aan de barbecue vindt er een leuke en interessante bijeenkomst rond een specifiek thema plaats.
 • In 2020 organiseren we een groot event voor alle leden. Dit event zal in het teken staan van ontmoeting en verbinding.
 • We draaien het aantal bestuursvergaderingen langzaam terug naar vijf á zes per jaar. We hebben afgesproken elkaar meer via HAweb op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen in de drie deelregio’s.

b. ICT     

 •  We gaan een regiocoalitie vormen met Medrie om uitvoering te geven aan het programma OPEN (Online Patiënteninzage in de Eerstelijnszorg) voor de drie deelregio’s.
 • We gaan actief deelnemen aan de IDEE-commissie (ICT Deel- En Experimenteer-commissie), die is opgezet door Medrie.
 • De leden zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen en mogelijkheden van eHealth en worden ondersteund om eHealth veilig en betrouwbaar te integreren in de dagelijkse praktijk.
 • We bieden de leden ondersteuning voor een goede inbedding van het PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving) in de dagelijkse praktijk.

c. Financiering   

 • Contractering/ 7-kringen overleg Zilveren Kruis

○ Zowel landelijk als regionaal gaan en blijven we in gesprek met de zorgverzekeraar.
○ De LHV en InEen trekken samen op. Dit versterkt onze positie en inbreng en dat is merkbaar aan tafel met de zorgverzekeraar.
○ We houden de leden – voor zover juridisch mogelijk – op de hoogte van het proces en de uitkomsten.

 •  Regiotafel

○ In dit overleg beoordelen we samen met andere partijen projecten die vallen binnen het S3-kader.
○ We stemmen af hoe de beoordeling van O&I-projecten zal worden belegd. Hierbij houden we het huisartsenbelang scherp voor ogen, zo waken we bijvoorbeeld voor onnodige administratieve lasten.

 • De vernieuwde staffelsystematiek van de kringcontributie wordt per 1 januari 2020 doorgevoerd. Vanuit LHV landelijk zijn hiervoor richtlijnen opgesteld. Het bestuur besluit om van deze richtlijnen af te wijken en een korting op de staffels voor al haar leden toe te passen. Reden hiervoor is dat de richtlijn voor de contributie van LHV landelijk voor een toename van de kringinkomsten zorgt, en gezien de uitgaven en het verenigingsvermogen is dit niet gewenst. In het eerste jaar (2020) passen we per staffel een korting van 25% toe om in te teren op het verenigingsvermogen.