Kringbeleid

 

De kring is de regionale organisatie van de LHV die opkomt voor alle huisartsen. Zij behartigt de belangen van haar leden en is vanuit haar rol het aangewezen aanspreekpunt namens de huisartsen in de regio. Zij doet dit door te signaleren wat er leeft onder de leden en andere in- en externe belanghebbenden en daarop, gevraagd en ongevraagd, te reageren. Zij neemt initiatief, ontwikkelt, beïnvloedt en geeft richting aan het regionaal beleid t.b.v. huisartsenzorg en signaleert zaken die landelijke aandacht behoeven. De kring profileert het huisartsen vak intern en extern en geeft mede richting aan het te voeren landelijk beleid. Ook borgt en verstevigt zij de positie van haar leden: de huisartsen. Haar inzet resulteert in goede huisartsenzorg voor alle inwoners in haar werkgebied.

2022
Begroting 2022
Meerjarenbeleidsplan 2020-2022
Huishoudelijk reglement

2021
Begroting 2021
Meerjarenbeleidsplan 2020-2022
Huishoudelijk reglement 

2020
Begroting 2020
Meerjarenbeleidsplan 2020-2021
Jaarrekening 2020
Jaarverslag 2020

2019
Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019
Begroting 2019
Strategisch plan 2017 - 2019

2018
Jaarplan 2018
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018