Kringbeleid

 

De kring is de regionale organisatie van de LHV die opkomt voor alle huisartsen. Zij behartigt de belangen van haar leden en is vanuit haar rol het aangewezen aanspreekpunt namens de huisartsen in de regio. Zij doet dit door te signaleren wat er leeft onder de leden en andere in- en externe belanghebbenden en daarop, gevraagd en ongevraagd, te reageren. Zij neemt initiatief, ontwikkelt, beïnvloedt en geeft richting aan het regionaal beleid t.b.v. huisartsenzorg en signaleert zaken die landelijke aandacht behoeven. De kring profileert het huisartsen vak intern en extern en geeft mede richting aan het te voeren landelijk beleid. Ook borgt en verstevigt zij de positie van haar leden: de huisartsen. Haar inzet resulteert in goede huisartsenzorg voor alle inwoners in haar werkgebied.

Strategisch plan 2017 - 2019
Jaarplan 2018

Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018